powrót

szukaj
strona główna   »  Informacje dodatkowe  »  Przedmiot działalności i kompetencje  »  A . A . A
Przedmiot działalności i kompetencje

Sąd Rejonowy w Bolesławcu jest sądem powszechnym sprawującym wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej. Rozstrzyga sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i inne sprawy, przekazane do właściwości sądów rejonowych odrębnymi przepisami, z wyjątkiem spraw przekazanych do właściwości sądów okręgowych.

Całokształtem pracy wydziałów w zakresie spraw sądowych kierują przewodniczący wydziałów, mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego.

Przewodniczący Wydziału m.in. :

· zaznajamiają się z pismami wpływającymi do wydziału i wydają co do nich odpowiednie zarządzenia,

· rozdzielają pracę pomiędzy sędziów, przestrzegając właściwego ich obciążenia według zasad ustalonych przez kolegium sądu,

· wyznaczają terminy posiedzeń w poszczególnych sprawach i wydają wszelkie potrzebne zarządzenia,

· czuwają nad właściwym poziomem orzecznictwa,

· kontrolują celowość i zasadność odraczania i przerywania posiedzeń oraz czuwają nad biegiem spraw, w których postępowanie trwa zbyt długo,

· czuwają nad terminowością sporządzania uzasadnień,

· zapobiegają powstawaniu zaległości, a w razie ich powstania – opracowują plan ich usunięcia i kontrolują wykonanie tego planu,

· kontrolują pracę biegłych , zwłaszcza w zakresie terminowego sporządzania opinii,

· czuwają nad sprawnością, prawidłowością i terminowością pracy sekretariatu wydziału oraz dokładnością sporządzanych zestawień statystycznych. sprawdzają przynajmniej raz w miesiącu księgi i stan prac w sekretariacie co do prawidłowego prowadzenia biurowości oraz należytego biegu spraw i na podstawie wyników kontroli wydają odpowiednie zarządzenia.

Pracą sekretariatów wydziałów kierują kierownicy sekretariatów, którzy podlegają bezpośrednio przewodniczącemu wydziału i przed nim są odpowiedzialni za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego sekretariatu oraz za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy przez pracowników tego sekretariatu.

W zakresie czynności administracyjnych do obowiązków kierownika sekretariatu należy m.in. : planowanie i organizowanie pracy sekretariatu, w tym opracowywanie podziału czynności podległych pracowników, bieżące sprawdzanie prawidłowości prowadzenia akt i urządzeń ewidencyjnych w sprawach sądowych, informowanie przewodniczącego wydziału o stanie i biegu spraw znajdujących się w wydziale, ze szczególnym uwzględnieniem spraw, w których postępowanie przedłuża się, kontrolowanie wykonywania innych czynności przez pracowników sekretariatu.

W zakresie czynności w sprawach sądowych do obowiązków kierownika sekretariatu należy w szczególności :

przyjmowanie wpływających do wydziału pism oraz przedstawianie ich przewodniczącemu wydziału, przyjmowanie interesantów , udostępnianie stronom do wglądu akt, sporządzanie wezwań i zawiadomień, sprawdzanie czy w sprawie wyznaczonej na posiedzenie zostały doręczone wezwania i zawiadomienia, a w wypadku braku dowodu doręczenia lub stwierdzenia, że adresat nie otrzymał przesyłki, albo że oskarżony nie będzie doprowadzony na posiedzenie – przedstawianie akt przewodniczącemu posiedzenia lub przewodniczącemu wydziału w celu wydania dodatkowych zarządzeń, które zapobiegłyby odroczeniu posiedzenia.

Podmiot udostępniający informacje : Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba odpowiadająca za wpis : Rafał Gruca, Bożena Rynkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Krystyna Ciuła
Czas wytworzenia informacji : 2006-11-14
Osoba, która aktualizowała informacje : Marcin Chmiel
Data ostatniej aktualizacji : 2010-07-02
Liczba odwiedzin podstrony : 5190

 do góry

  licznik odwiedzin: 146591 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt