powrót na stronę główną

szukaj
      e-Wokanda
      Ogłoszenia
      Oferty pracy
      Praktyki
      Plan postępowań
      Ogłoszenia
strona główna   »  Informacje  »  Skargi i wnioski  »  A . A . A
Skargi i wnioski

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zgodnie z treścią art.37a §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001, Nr 98, poz. 1070 ze zm.)sprawuje wewnętrznynadzór administracyjnynad działalnością Sądu Okręgowego oraz Sądów Rejonowych działających w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

W ramach tego nadzoru przyjmowane oraz rozpatrywane są skargi i wnioski, które nie mogą wkraczać w decyzje procesowe i orzeczenia wydawane przez niezawisły sąd.


Zasady składania oraz rozpatrywania skarg reguluje rozdział 5a Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. 2015.133) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych ( Dz. U. z dnia 16 maja 2012r. poz.524)

Sposób przyjmowania skarg i wniosków

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. 2012, poz. 524):

  • skargę lub wniosek przyjmują pracownicy biura podawczego lub innej komórki organizacyjnej wskazanej przez prezesa sądu,
  • skarga może być złożona osobiście w formie ustnej do protokołu lub pisemnie, bądź przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • w razie złożenia skargi lub wniosku w formie ustnej do protokołu, protokół podpisuje wnoszący skargę oraz przyjmującyzgłoszenie,
  • na żądanie wnoszącego skargę lub wniosek przyjmujący potwierdza przyjęcie skargi lub wniosku,
  • skargi i wnioski nie zawierające danych personalnych wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania,
  • jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić, czego ona dotyczy, wzywa się skarżącego do uzupełnienia w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania,
  • jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia podniesionych okoliczności, Sąd właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne dowody, informacje lub wyjaśnienia, w tym celu może w szczególności zwrócić się do innych sądów o ich przekazanie,
  • skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się je bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę,
  • jeżeli skarga lub wniosek podlega rozpatrzeniu przez różne organy, Sąd, do którego je wniesiono, rozpatruje je w zakresie należącym do jego właściwości, a w pozostałej części przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi, przesyłając kopię skargi lub wniosku, wówczas Sąd zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę o przekazaniu skargi lub wniosku,
  • skargę rozpoznaje się nie później niż w terminie 1 miesiąca, o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.

Skargi należy kierować na adres:

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Al. Wojska Polskiego 56

58-500 Jelenia Górze

lub drogą elektroniczną na adres: info@jelenia-gora.so.gov.pl

Podmiot udostępniający informacje : Sąd Okręgowy archiwalna strona WWW
Osoba odpowiadająca za wpis : Agata Radkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Marek Piotrowski
Czas wytworzenia informacji : 2016-09-13
Osoba, która aktualizowała informacje : Agata Radkiewicz
Data ostatniej aktualizacji : 2016-09-13
Liczba odwiedzin podstrony : 2329

 do góry

  licznik odwiedzin: 1054002 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt