powrót

szukaj
      Portal orzeczeń
strona główna   »  Informacje  »  Bezpieczeństwo i porządek w Sądzie  »  A . A . A
Bezpieczeństwo i porządek w Sądzie

Zarządzenie nr 8/2015 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b i art. 31a § 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133) w związku z § 33 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 259) oraz zarządzeniem nr 107/12/DPK Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych

zarządzamy

Wprowadzenie „Instrukcji bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 1

1. Instrukcję bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze stosuje się w odniesieniu do obiektów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy ulicy Mickiewicza 21 oraz ulicy Bankowej 18.

2. Niniejszy dokument zostaje wprowadzony w życie zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i obowiązuje do odwołania. Wprowadzenie zmian do instrukcji odbywa się w tym samym trybie.

3. Regulamin, po zatwierdzeniu przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, obowiązuje na terenie budynków wymienionych § 1 pkt 1.

§ 2

Bezpieczeństwo i porządek w obiektach Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze zapewnia się poprzez zastosowanie różnorodnych środków ochrony biernej w określonych i wydzielonych strefach ograniczonego dostępu oraz aktywnej ochrony całodobowej prowadzonej przez pracowników Ochrony.

§ 3

Budynki Sądu wyposażone są w monitoring wizyjny. Bierny system ochrony obejmuje wydzielone strefy wraz z urządzeniami monitoringu wizyjnego i wyposażeniem technicznym wspomagającym system ochrony.

§ 4

Aktywna ochrona wszystkich obiektów sądowych polega na pełnieniu całodobowych dyżurów przez pracowników specjalistycznej firmy ochrony, wyłonionej w drodze przetargu na usługę ochrony.

§ 5

Sposób ochrony aktywnej poszczególnych obiektów sądowych określany jest każdorazowo w formie umowy zawartej ze specjalistyczną firmą wykonującą usługę ochrony. Osoby wchodzące do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze mają obowiązek stosowania się do poleceń pracowników Ochrony.

§ 6

Do obiektów chronionych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze mogą wejść osoby uprawnione, tj. pracownicy sądu, prokuratury, policji i innych służb porządkowych oraz pracownicy uprawnionych organów wymienionych w odrębnych ustawach, w trakcie wykonywania czynności służbowych oraz osoby wezwane przez Sąd, strony, uczestnicy postępowań sądowych posiadający odpowiednie wezwanie lub zawiadomienie, a także inne osoby, które okażą dowód tożsamości.

§ 7

Osoby wchodzące na teren obiektów sądowych zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służby ochrony obiektu. Kontrola w budynku Sądu mieszczącym się przy ulicy Mickiewicza 21 polegać będzie na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną (detektor) służącą do wykrywania metali, natomiast w budynku Sądu przy ulicy Bankowej 18 na sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali. W uzasadnionych przypadkach może zostać zarządzona ponowna kontrola przed wejściem na salę rozpraw.

§ 8

1. Na teren obiektów sądowych nie mają prawa wchodzić osoby będące pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

2. W razie podejrzenia, że osoba posiadająca wezwanie lub zawiadomienie sądowe może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego, pracownik Ochrony za zgodą tej osoby przeprowadza stosowne badanie przy użyciu analizatora wydechu lub testera. W razie braku zgody badania nie przeprowadza się. O pozytywnym wyniku badania lub o nieprzeprowadzeniu badania z powodu braku zgody, pracownik Ochrony informuje Kierownika Sekretariatu właściwego wydziału. O dalszych czynnościach podjętych wobec tej osoby decyduje Przewodniczący Wydziału lub Sędzia.

3. Osoby nieposiadające wezwania lub zawiadomienia sądowego w razie podejrzenia, iż znajdują się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, nie zostaną wpuszczone na teren budynku Sądu. Na wniosek takiej osoby, pracownik Ochrony może przeprowadzić stosowne badanie przy użyciu analizatora wydechu lub testera.

§ 9

Zabrania się wnoszenia na teren obiektów sądowych broni, amunicji (powyższe nie dotyczy osób wykonujących w obiektach sądowych obowiązki służbowe wymagające posiadania broni), materiałów wybuchowych, miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, materiałów żrących, łatwopalnych, narkotyków, alkoholu oraz wszystkich innych przedmiotów, które według oceny służby ochrony, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz mienia.

§ 10

W przypadku stwierdzenia, że osoba kontrolowana usiłuje wnieść na teren Sądu przedmioty, o których mowa w § 12, nie mając do tego uprawnień i nie chce podporządkować się poleceniom pracowników Ochrony, może podlegać zatrzymaniu przy zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego i przekazaniu Policji.

§ 11

1. Torby, teczki, aktówki oraz inne bagaże wnoszone przez osoby wchodzące na teren obiektów sądowych, podlegają kontroli przy użyciu urządzenia rentgenowskiego służącego do prześwietlania bagażu (dotyczy to obiektu sądowego przy ulicy Mickiewicza 21). W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze mieszczącym się przy ulicy Bankowej 18 kontrolę bagażu przeprowadza się wizualnie, manualnie lub przy użyciu innych dostępnych środków. Tę metodę stosuje się również w przypadku awarii urządzenia rentgenowskiego.

2. Jeżeli osoba wchodząca nie wyraża zgody na kontrolę bagażu, nie może zostać on wniesiony na teren budynku Sądu.

3. Bagaż oraz przedmioty i narzędzia uznane przez służby ochrony obiektu za niebezpieczne, bądź stanowiące utrudnienie w poruszaniu się innych osób po terenie obiektu sądowego, za zgodą osoby wchodzącej może zostać przejęty przez służby ochrony obiektu w depozyt z zachowaniem ustalonych procedur i przechowywany do czasu opuszczenia obiektu przez osobę deponującą, w wyznaczonym i odpowiednio zabezpieczonym do tego celu miejscu.

§ 12

Bagaż osób wychodzących, w tym również pracowników administracji i obsługi Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze może zostać poddany kontroli zgodnej z § 11, jeżeli zachodzi podejrzenie, że wynoszone jest mienie lub dokumentacja sądowa bez zgody Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

§ 13

Z obowiązku poddania się czynnościom sprawdzającym wymienionym w § 7 i § 11 zwolnieni są pracownicy Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, służb ochrony państwa, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze - po wcześniejszym okazaniu ważnej legitymacji służbowej.

§ 14

Pracownicy Ochrony w przypadku otrzymania zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego wykonują czynności zgodnie z „Instrukcją alarmową w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej” oraz umową zawartą z firmą wykonującą usługę ochrony.

§ 15

Ekipy telewizyjne i filmowe oraz dziennikarze i fotoreporterzy, wchodzący do budynków sądu w godzinach urzędowania Sądu, obowiązani są do okazania stosownego dokumentu i podlegają kontroli określonej w § 7-8 oraz w § 11. Po godzinach urzędowania sądu wejście przedstawicieli mediów na teren obiektów sądowych uwarunkowane jest otrzymaniem pisemnej zgody Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Obecność wyżej wymienionych na sali rozpraw regulują właściwe przepisy prawa.

§ 16

Przedstawiciele mediów oraz publiczność przed wejściem na salę rozpraw mogą zostać poddani ponownej kontroli przez służby ochrony obiektu, kiedy wymagają tego względy bezpieczeństwa.

§ 17

W szczególnych przypadkach, wokół sal rozpraw, w których rozpatrywane będą sprawy o podwyższonym stopniu ryzyka lub o wyłączonej jawności, mogą zostać wyznaczone strefy, po których mogą poruszać się tylko: Policja, pracownicy służby ochrony obiektu oraz funkcjonariusze służb ochrony państwa i osoby związane z toczącym się procesem.

§ 18

W budynkach Sądu obowiązuje zakaz fotografowania (filmowania) następujących miejsc:

- parkingów wewnętrznych;

- pomieszczenia kasy;

- stref kontroli osób wchodzących do obiektów;

- pomieszczeń będących w dyspozycji ochrony Sądu;

- pomieszczeń archiwum sądowego;

- systemu monitoringu oraz innych instalacji i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w pomieszczeniach i budynkach sądu.

§ 19

Osoby zatrudnione w firmach zewnętrznych prowadzących prace porządkowe i remontowe na terenie obiektów Sądu, winny zostać zaopatrzone przez wykonawcę usługi w identyfikatory zawierające dane umożliwiające identyfikację pracownika oraz podmiotu zatrudniającego. Firmy zewnętrzne przed rozpoczęciem prac, mają obowiązek przekazać Oddziałowi Gospodarczemu wykazy osób zatrudnionych. Aktualne wykazy zatrudnionych oraz wykaz samochodów wraz z nr rejestracyjnymi niezbędnymi do pracy winny być udostępnione służbie ochrony obiektów.

§ 20

Zorganizowane grupy (szkolne, przedszkolne itp.) mogą wejść na teren obiektów sądowych po uprzednim zawiadomieniu Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

§ 21

Bezpieczeństwo w czasie prowadzenia czynności sądowych z udziałem groźnych przestępców, zapewnia Policja według odrębnych przepisów.

§ 22

Zabrania się prowadzenia akcji agitacyjnych i demonstracyjnych na terenie Sądu, bez uzyskania pisemnej zgody Prezesa Sądu.

§ 23

Zabrania się prowadzenia w obiektach sądowych działalności handlowej (w tym akwizycji).

§ 24

Zabrania się wprowadzania na teren Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników, z pomocy których korzystają osoby niewidome.

§ 25

W stosunku do osób niestosujących się do postanowień niniejszego regulaminu pracownicy Ochrony maja prawo, w granicach posiadanych uprawnień, zastosować środki oraz podjąć działania wymuszające respektowanie poleceń, wynikające z umowy zawartej z firmą wykonującą usługę ochrony oraz przepisów obowiązujących w Sądzie.

Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informacje : Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba odpowiadająca za wpis : Agnieszka Kłaczkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Ewa Białozor
Czas wytworzenia informacji : 2015-05-18
Osoba, która aktualizowała informacje : Agnieszka Kłaczkiewicz
Data ostatniej aktualizacji : 2015-05-18
Liczba odwiedzin podstrony : 2642

 do góry

  licznik odwiedzin: 336827 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt