powrót na stronę główną

szukaj
      e-Wokanda
      Ogłoszenia
      Oferty pracy
      Praktyki
      Plan postępowań
      Ogłoszenia
strona główna   »  Mediacje   »  Mediatorzy ws. Karnych   »  A . A . A
Mediatorzy ws. Karnych

MEDIATORZY W SPRAWACH KARNYCH

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych regulowane są przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015r., poz.716).

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona instytucja, która (§3 rozporządzenia):

1) zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka,

2) zapewnia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa w § 4 pkt 1-7 Rozporządzenia,

3) posiada warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego,

4) została wpisana do wykazu.

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego uprawniona jest osoba, która (§4 rozporządzenia):

1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,

2) korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,

3) ukończyła 26 lat,

4) zna język polski w mowie i piśmie,

5) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

7) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,

8) została wpisana do wykazu

Wpis do wykazu następuje na wniosek instytucji lub osoby.

WYMAGANE DOKUMENTY OD INSTYTUCJI

- wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis do wykazu instytucji uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych,

- statut instytucji,

- pisemne zapewnienie o posiadanych możliwościach do przeprowadzenia postępowania,

mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa w § 4 pkt 1-7 rozporządzenia wraz z listą tych osób,

- dokument potwierdzający posiadanie warunków organizacyjnych do przeprowadzenia

postępowania mediacyjnego (kopia aktu własności lokalu lub umowy najmu)

WYMAGANE DOKUMENTY OD OSOBY FIZYCZNEJ :

- wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis do wykazu osób uprawnionychdo przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

- CV (zawierające datę urodzenia, obywatelstwo, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail),

- kopia dowodu osobistego,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie o tym, że kandydat nie jest jedną z osób wymienionych w §5 rozporządzenia (tj. postępowania mediacyjnego nie może prowadzić czynny zawodowo sędzia, prokurator, asesor prokuratorski, aplikant wymienionych zawodów, ławnik, referendarz sądowy, asystent prokuratora oraz funkcjonariusz instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,

- oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie

- dokumenty potwierdzające posiadanie umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzaniapostępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ponadto:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783) do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej uiszczonej w wysokości 10,00 zł w kasach Urzędu Miasta Jelenia Góra (ul. Sudecka 29 oraz Plac Ratuszowy 58) lub na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra (Bank Millenium, nr 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566)

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do wykazu mediatorów w spawach nieletnich podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Skompletowane dokumenty można złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Jeleniej pok. 201 bądź nadesłać pocztą na adres:

Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Al. Wojska Polskiego 56

58-500 Jelenia Góra

W przypadku gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

lista mediatoraów w sprawach karnych
Podmiot udostępniający informacje : Sąd Okręgowy archiwalna strona WWW
Osoba odpowiadająca za wpis : Agata Radkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Marek Piotrowski
Czas wytworzenia informacji : 2014-09-25
Osoba, która aktualizowała informacje : Agata Radkiewicz
Data ostatniej aktualizacji : 2016-06-08
Liczba odwiedzin podstrony : 6312

 do góry

  licznik odwiedzin: 1054002 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt