powrót na stronę główną

szukaj
      e-Wokanda
      Ogłoszenia
      Oferty pracy
      Praktyki
      Plan postępowań
      Ogłoszenia
strona główna   »  Informacje dodatkowe  »  Kontrola Zarządcza  »  A . A . A
Kontrola Zarządcza

Kontrola zarządcza

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy[1].

Cele kontroli zarządczej

1.

Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

2.

Zapewnienie skuteczności i efektywności działania;

3.

Zapewnienie wiarygodności sprawozdań;

4.

Ochrona zasobów jednostki;

5.

Zapewnienie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;

6.

Zapewnienie efektywności i skuteczności przepływu informacji;

7.

Zarządzanie ryzykiem.

Kontrola zarządcza w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi podstawę efektywnego zarządzania, dostarcza niezbędnych informacji do podejmowania decyzji związanych
z zarządzaniem, sygnalizuje przypadki naruszenia prawa, zaniedbania i nieprawidłowości, ewentualne nadużycia i inne uchybienia związane z funkcjonowaniem jednostki.

Podstawę funkcjonowania kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze stanowi Zarządzenie nr 6 Prezesa Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze oraz Zarządzenie nr 15 Dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie zasad i sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 8 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Zarządzeniem nr 6 Dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 26 kwietnia 2013r.

Ponadto cele i zadania w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze realizowane i osiągane są w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi, zarządzeniami Prezesa Sądu, zarządzeniami Dyrektora Sądu oraz procedurami wewnętrznymi, m.in. : regulamin pracy, regulamin
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zasady rachunkowości, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych, instrukcja kasowa, instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie w sprawie udzielania przez Sąd Okręgowy zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, instrukcja gospodarowania samochodami służbowymi eksploatowanymi w SO, zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z telefonów służbowych w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze.

System kontroli zarządczej podlega bieżącemu monitorowaniu i ocenie, która jest warunkiem uznawania systemu kontroli zarządczej
za skuteczny i efektywny. Procedury i wytyczne kontroli zarządczej koncentrują się na zapewnieniu :

· monitorowania systemu kontroli zarządczej - mechanizm oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej przez Kierownictwo jednostki.

· samooceny – obowiązek przeprowadzania przez osoby zarządzające i innych pracowników Sądu corocznej samooceny, która pozwoli
identyfikować nieprawidłowości istniejącego systemu,

· audytu wewnętrznego – rozumianego jako współpracę audytora przy monitorowaniu systemu kontroli zarządczej.[1]Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885) Art. 68

-------------------------------------------

Wykonując dyspozycję art. 70 ust. 4 i5 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz. U.z 2013r., poz.885 ze zm.) publikujemy Oświadczenia ostanie kontroli zarządczej SąduOkręgowego w Jeleniej Górze.

Plan działalności Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na 2017r.
Zmieniony - Plan działalości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na 2017r.
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 2016
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 2016
Plan działalności Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na 2016r.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015r.
Sprawozdanie z planu działalności za 2015r.
Plan działalności Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na 2015r.
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego za 2014r
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego za 2014r
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego za 2013r.
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego za 2013 rok
Podmiot udostępniający informacje : Sąd Okręgowy archiwalna strona WWW
Osoba odpowiadająca za wpis : Agata Radkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Marek Piotrowski
Czas wytworzenia informacji : 2014-03-26
Osoba, która aktualizowała informacje : Agata Radkiewicz
Data ostatniej aktualizacji : 2016-03-14
Liczba odwiedzin podstrony : 6009

 do góry

  licznik odwiedzin: 1054002 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt