powrót

szukaj
      e-Wokanda
      Portal Orzeczeń Sądowych
      Ogłoszenia
      Praca
      Praktyki
      Status prawny
      Organy sądu
      Lista sędziów sądu
      Administracja
      Wydziały
      Kuratorska Służba Sądowa
strona główna   »  Informacje dodatkowe  »  Informacja o uprawnieniach stowarzyszeń, organizacji lub instytucji do których działalności należy troska o wychowanie,   »  A . A . A
Informacja o uprawnieniach stowarzyszeń, organizacji lub instytucji do których działalności należy troska o wychowanie,

Uprawnienia stowarzyszeń, organizacji lub instytucji do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym albo osób godnych zaufania do sprawowania dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa, wynikającego z przepisów Kodeksu karnego wykonawczego (art. 170§2 k.k.w.)

Uprawnienia powyższe regulują m.in. poniższe przepisy wynikające z kodeksu karnego wykonawczego.

Kodeks karny wykonawczy

Art. 170 §2.Sprawowanie dozoru może być powierzone także stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osobie godnej zaufania; powierzenie dozoru następuje na ich wniosek lub za ich zgodą.

Art.175.§1.Stowarzyszenia, organizacje i instytucje, którym powierzono sprawowanie dozoru, obowiązane są w szczególności do:

1) bezzwłocznego wyznaczenia przedstawiciela do wykonywania czynności związanych z dozorem oraz udzielania mu pomocy w prawidłowym ich wykonywaniu,

2) utrzymywania, przez wyznaczonego przedstawiciela, niezbędnych kontaktów z sądem i sądowym kuratorem zawodowym,

3) zapewnienia, aby wyznaczony przedstawiciel wykonywał prawidłowo powierzone mu czynności związane z dozorem oraz przedstawiał sądowi okresowe sprawozdania o zachowaniu się skazanego w okresie próby.

§2.Do osoby godnej zaufania oraz przedstawiciela stowarzyszenia, organizacji i instytucji stosuje się odpowiednio art. 174, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§3. Do przedstawiciela stowarzyszenia, organizacji i instytucji stosuje się odpowiednio art. 172 i art. 173 § 2 pkt 1-5, 7, 8 i 12, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art.175a.§1.Prezes właściwego sądu przyznaje stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, której powierzono sprawowanie dozoru, na wniosek ich przedstawiciela, miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym dozorem, płatny do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawowania dozoru.

§2.Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru wynosi od 4% do 8% kwoty bazowej ustalonej dla sądowych kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Stowarzyszenia, organizacje i instytucje zgodnie z przepisami art. 175a § 2 otrzymują ryczałt za sprawowanie dozoru w przedziale procentowym wymienionym w ustawie.

Podmiot udostępniający informacje : Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba odpowiadająca za wpis : Arkadiusz Wisiecki
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Stanisław Świstara
Czas wytworzenia informacji : 2013-06-20
Osoba, która aktualizowała informacje : Stanisław Świstara
Data ostatniej aktualizacji : 2013-06-20
Liczba odwiedzin podstrony : 3280

 do góry

  licznik odwiedzin: 282096 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt