powrót

szukaj
strona główna   »  Informacje dodatkowe  »  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw  »  A . A . A
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Pisma sądowe oraz pisma z zakresu administracji i nadzoru kierowane do sądu za pośrednictwem urzędu pocztowego bądź składane w biurze podawczym sądu ewidencjonowane są w sposób przewidziany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.02.1988 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Na piśmie wpływającym do sądu zamieszcza się adnotację zawierającą nazwę sądu, datę wpływu pisma. liczbę załącznikówpodpis przyjmującego pismo. Kopertę, w której pismo nadesłano , załącza się do pisma.

Pisma adresowane imiennie do prezesa sądu doręcza się prezesowi sądu bez otwierania koperty.

Pisma w sprawach procesowych przedstawiane sąprzewodniczącemu właściwego wydziału, który wydaje zarządzenie co do sposobu ich załatwienia.

Na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu biuro podawcze lub upoważniony pracownik poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń.

Sposób postępowania z pismami wszczynającymi postępowanie w sprawie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.1.1987 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Obieg pism z zakresu administracji i nadzoru odbywa się w sądzie w oparciu o ustaloną przez prezesa sądu – w uzgodnieniu z archiwum państwowym – instrukcję kancelaryjnąi oparty jest na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

W celu przejrzystej ewidencji pism i dokumentacji sądowej w Sądzie prowadzi się następująceurządzenia ewidencyjne : repertoria, wykazy, kartoteki /zbiory kart/ , zbiory wokand, księgi pomocnicze.

Urządzenia ewidencyjne prowadzi sięwedług ustalonych wzorów.

Służą one do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania.

Wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonuje się niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do ich zamieszczenia.
Repertoria, wykazy i księgi pomocnicze prowadzi się systemem roczników, z numeracją od początku roku.
Sprawy niepodlegające wpisaniu do repertorium rejestruje się w wykazach.
Zarejestrowanie sprawy następuje przez wpisanie do repertorium i skorowidza alfabetycznego-numerowego pisma wszczynającego postępowanie.

Kierownik sekretariatu wydziału prowadzi zbiór wokand w teczkach oddzielnych dla każdego roku kalendarzowego. Ułożone w porządku chronologicznym wokandy przechowywane są przez okres 2 lat.

W postępowaniu wykonawczym określone czynności sądu ewidencjonowane są na kartach zakładanych dla poszczególnych osób, wobec których – zgodnie z treścią orzeczenia = czynności te podlegają wykonaniu. Zbiór założonych kart stanowi kartotekę.

Do ksiąg pomocniczych zalicza się prowadzone przez sekretariaty sądowe kontrolki :

  • wysłanych akt,
  • terminowego sporządzenia uzasadnień i załatwiania środków odwoławczych,
  • księgę przechowywanych przedmiotów, do której wpisuje się przedmioty oddane naprzechowanie, a których nie można dołączyć do akt sprawy.

Ewidencja spraw z zakresu administracji i nadzoru prowadzona jest w systemie bezdziennikowym – rejestrowym, opartym na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Sprawy rejestruje się w„spisie spraw”. Każdemu „spisowi spraw”odpowiada odrębna teczka aktowa, w której przechowuje się akta spraw ostatecznie załatwionych. Teczki aktowe przechowuje się we właściwych komórkach organizacyjnych przez okres dwóch lat, a następnie przekazuje się do archiwum zakładowego.

Zasady rejestrowania pism i dokumentacji w sprawach informacji niejawnych regulują odrębne przepisy.

Sprawy rozpoznawane sąw sądach na rozprawach, posiedzeniach jawnych oraz posiedzeniach niejawnych. O terminie rozpraw posiedzeń jawnych zainteresowani są powiadamiani za pośrednictwem poczty. Wezwania i zawiadomienia o terminach posiedzeń wysyłane są tak, aby w razie stwierdzenia przeszkód w ich doręczeniu można było wezwanie i zawiadomienie wysłać ponownie albo odwołać posiedzenie i zawiadomić o tym osoby, którym zawiadomienialub wezwania zostały już uprzednio doręczone. Orzeczenia wydawane na posiedzeniach niejawnych są z urzędu doręczane stronom i uczestnikom postępowań sądowych wraz z pouczeniem.

Udostępnienie stronie akt do przejrzenia może nastąpićpo wykazaniu przez nią tożsamości.

Ponadto przewodniczący wydziału decyduje o udostępnieniuakt sądowych innym osobom nie mającym uprawnień procesowych i o zakresie wykorzystania przez nie tych akt.

Podmiot udostępniający informacje : Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba odpowiadająca za wpis : Rafał Gruca, Bożena Rynkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Marcin Chmiel
Czas wytworzenia informacji : 2010-07-02
Osoba, która aktualizowała informacje : Marcin Chmiel
Data ostatniej aktualizacji : 2010-07-02
Liczba odwiedzin podstrony : 4607

 do góry

  licznik odwiedzin: 146416 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt