powrót na stronę główną

szukaj
      e-Wokanda
      Ogłoszenia
      Oferty pracy
      Praktyki
      Plan postępowań
      Ogłoszenia
strona główna   »  Informacje  »  Lekarze Sądowi  »  A . A . A
Lekarze Sądowi

Lekarzem sądowym w rozumieniu obowiązujących przepisów jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego, które polegają na wystawianiu zaświadczenia potwierdzającego zdolność lub niezdolność do stawienia się uczestnika postępowaniana wezwanie (lub zawiadomienie) organu uprawnionego (takiego jak sąd) na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

Należy zwrócić uwagę, iż lekarz sądowy nie jest biegłym sądowym (choć może również pełnić obie te funkcje w przypadku ustanowienia biegłym) i nie wydaje opinii na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości.

Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Mając na uwadze zapewnienie łatwiejszej dostępności do lekarzy sądowych Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze jest zainteresowany zawarciem umów o wykonywanie czynności lekarza sądowego z chętnymi lekarzami posiadającymi następujące specjalności: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, kardiologia, medycyna rodzinna, neurologia, psychiatria, stomatologia, laryngologia, ginekologia i położnictwo, okulistyka.

Warunki nabywania prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego; zasady wykonywania czynności i finansowania czynności lekarza sądowego określa ustawa z 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U.2007.123.849 ze zm.)

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

 1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. ma nieposzlakowaną opinię;
 5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
 6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

 1. o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 2. związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
 3. w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Lekarze, którzy są zainteresowani wykonywaniem czynności lekarza sądowego powinni zgłosić wniosek do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu. Dolnośląska Izba Lekarska przedstawia prezesowi sądu okręgowego listę kandydatów do wykonywania czynności lekarza sądowego. Prezes sądu okręgowego zawiera umowę z lekarzem, przedstawionym przez okręgową radę lekarską.

Przed zawarciem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego prezes sądu okręgowego informuje kandydata na lekarza sądowego o przepisach w zakresie usprawiedliwiania niestawiennictwa uczestników postępowań w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego albo ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. Lekarz składa pisemne oświadczenie o znajomości tych przepisów.

Przed zawarciem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego kandydat na lekarza sądowego składa prezesowi sądu okręgowego:

 1. oświadczenie, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie w dokumencie nieprawdy;
 2. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

Prezes sądu okręgowego zasięga z Krajowego Rejestru Karnego informacji o kandydacie na lekarza sądowego.

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie ,,organu uprawnionego” (sądu, lub organu prowadzącego postępowanie karne) uczestników postępowania (stron, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania) z powodu choroby na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną. Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby. Zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia ,,organu uprawnionego”, bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu lekarzowi dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Za wizytę u lekarza sądowego pacjent nie uiszcza opłaty.

Wystawione przez lekarza sądowego zaświadczenie o braku możliwości stawiennictwa na rozprawie należy przesłać do sądu, przed który uczestnik postępowania został wezwany, wskazującsygnaturę sprawy.

Za każde wydane zaświadczenie lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł, wypłacane przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, po nadesłaniu zestawienia wystawionych zaświadczeń, za każdy miesiąc kalendarzowy.

Przepisy regulujące status i czynności lekarza sądowego:

- Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123 poz. 848 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawiewynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i tryb finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz.U.2013r.Nr 467 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 86 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze w Oddziale Administracyjnym - pokój 201 lub pod nr telefonu 75 64 15 131.

Wykaz lekarzy sądowych znajduje się w załączonym pliku

Wykaz lekarzy sądowych stan na 3.01.2017r
Podmiot udostępniający informacje : Sąd Okręgowy archiwalna strona WWW
Osoba odpowiadająca za wpis : Agata Radkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Paweł Piwowar
Czas wytworzenia informacji : 2007-12-31
Osoba, która aktualizowała informacje : Agata Radkiewicz
Data ostatniej aktualizacji : 2014-05-21
Liczba odwiedzin podstrony : 39289

 do góry

  licznik odwiedzin: 1054002 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt