powrót na stronę główną

szukaj
      e-Wokanda
      Ogłoszenia
      Oferty pracy
      Praktyki
      Plan postępowań
      Ogłoszenia
strona główna   »  Struktura organizacyjna  »  Organy sądu  »  Prezes Sądu  »  A . A . A
Prezes Sądu

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - SSO Wojciech Damaszko

Sekretariat Prezesa

Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra

Pok. 217 (II Piętro), tel. (75) 64 15 151 ; fax. (75) 75 251 13

Prezes Sądu Okręgowego przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10:00-13:00 - po uprzednim skontaktowaniu sie z Sekretariatem Prezesa - z wyłączeniem okresu wypełniania czynności orzeczniczych i innych czynności słuzbowych.

Prezes Sądu Okręgowego kieruje powierzonym mu sądem i reprezentuje go na zewnątrz, pełni czynności administracji sądowej oraz sprawuje nadzór nad działalnością sądu. Do obowiązków prezesa sądu okręgowego należą sprawy z zakresu administracji sądowej w stosunku do sądów rejonowych na obszarze właściwości sądu okręgowego oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością tych sądów.

W szczególności do kompetencji Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze należy:

1. kieruje Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze i reprezentuje ten Sąd na zewnątrz - z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,

2. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asystentów sędziów i kuratorów sądowych, specjalistów OZSS

3. ustala podział czynności sędziów i asystentów sędziów, specjalistów OZSS

4. powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia ich z pełnienia powierzonych funkcji,

5. dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym Sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i nadzoruje sprawność postępowania sądowego

6. realizuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

7. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014r., poz.1182)

8. udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 1764)

9. podejmuje czynności przy wykonywaniu orzeczeń dotyczących należności sądowych zastrzeżone w przepisach szczególnych dla prezesa sądu oraz nadzoruje w tym zakresie windykację należności sądowych

10. wykonuje czynności administracji sądowej w stosunku do sądów rejonowych z obszaru właściwości okręgu oraz sprawuje nadzór nad działalnością tych sądów,

11.Realizuje uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.

12. Przewodniczy Kolegium Sądu Okręgowego.

13. Sprawuje nadzór służbowy nad Dyrektorem Sądu.

14.Sprawuje ogólny nadzór nad realizacją zadań merytorycznych w okręgu w zakresie :

- spraw kadrowych sędziów, referendarzy, asystentów sędziów i kuratorów.,

- spraw cywilnych,

- spraw rodzinnych,

- spraw gospodarczych,

- spraw wieczystoksięgowych,

- Referatu Wizytacyjnego

włącznie z problematyką skarg, wniosków i zażaleń w tym zakresie

  1. Sprawuje bezpośredni nadzór nad:

- oddziałem administracyjnym

- samodzielną sekcją kadr w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad sędziami, referendarzami sądowymi, asystentami sędziów oraz kuratorami sądowymi

- opiniodawczymi Zespołami Sądowych Specjalistów w Jeleniej Górze i w Bolesławcu,

- szkoleniem sędziów, aplikantów,

- biblioteką sądową,

- składnicą akt.

- sprawami „OZ”

16. Organizuje i współpracuje z ławnikami oraz Radą Ławniczą.

17. Organizuje pracę i sprawuje nadzór w zakresie działalności socjalnej w okręgu.

18. Sprawuje nadzór nad sprawami dotyczącymi instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego oraz nad sprawami dotyczącymi lekarza sądowego

19. Orzeka w sprawach cywilnych odwoławczych - w zależności od potrzeb.

20. Sprawuje zastępstwo resortu.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - SSO Robert Bednarczyk

Wiceprezes Sądu Okręgowego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00 - po uprzednim skontaktowaniu sie z Sekretariatem Prezesa - z wyłączeniem okresu wypełniania czynności orzeczniczych i innych czynności słuzbowych.

Do kompetencji Wiceprezesa Sądu Okręgowego należy:

1. Zastępuje Prezesa Sądu Okręgowego.

2. Sprawuje ogólny nadzór nad realizacją zadań merytorycznych w okręgu w zakresie:

3. - spraw karnych

4. - spraw penitencjarnych,

5. - spraw wykroczeniowych,

6. - spraw pracy i ubezpieczeń społecznych, włącznie z problematyką skarg, zażaleń w tym zakresie.

7. Sprawuje nadzór nad sprawami obronnymi, ochrony informacji niejawnych i kancelarii tajnej.

8. Organizuje pracę i współpracę z biegłymi sądowymi.

9. Sprawuje bezpośredni nadzór na kuratorami zawodowymi

10. Jako Przewodniczący III Wydziału Karnego orzeka w sprawach karnych w zależności od potrzeb.

11. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2016r. 1534).

12. zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

13. zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.

14. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.

Podmiot udostępniający informacje : Sąd Okręgowy archiwalna strona WWW
Osoba odpowiadająca za wpis : Agata Radkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Paweł Piwowar
Czas wytworzenia informacji : 2006-11-21
Osoba, która aktualizowała informacje : Agata Radkiewicz
Data ostatniej aktualizacji : 2016-01-04
Liczba odwiedzin podstrony : 19568

 do góry

  licznik odwiedzin: 1051813 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt