powrót

szukaj
      Portal orzeczeń
strona główna   »  Informacje dodatkowe  »  Sposób przyjmowania oraz załatwiania spraw  »  A . A . A
Sposób przyjmowania oraz załatwiania spraw

Pisma sądowe oraz pisma z zakresu administracji i nadzoru kierowane do sądu za pośrednictwem urzędu pocztowego, bądź składane w biurze podawczym sądu ewidencjonowane są w sposób przewidziany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.0219988 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. .

Na piśmie wpływającym do sądu biuro podawcze zamieszcza adnotację zawierającą nazwę sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Kopertę, w której pismo nadesłano, załącza się do pisma.

Pisma adresowane imiennie do prezesa sądu doręcza się prezesowi sądu bez otwierania koperty.

Pisma w sprawach procesowych przedstawiane są przewodniczącemu właściwego Wydziału, który wydaje zarządzenie co do sposobu ich załatwienia.

Skargi wpływające do sądu przedstawiane są Prezesowi Sądu.

Na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu biuro podawcze poświadcza jego przyjęcie kopii lub w książce doręczeń.

Pisma sądowe adresowane do poszczególnych wydziałów przekazywane są przez biuro podawcze kierownikowi sekretariatu, który przedstawia je przewodniczącemu wydziału /innemu sędziemu/. Przewodniczący /inny sędzia/ wydaje zarządzenie co do sposobu załatwienia pisma.

Pisma i przesyłki wysyła z sądu biuro podawcze.

Pisma i przesyłki wysyłane do instytucji mieszczących się w tym samym budynku przekazuje się bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru, bez udziału biura podawczego.

Sposób postępowania z pismami wszczynającymi postępowanie w sprawie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1987 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych

Obieg pism z zakresu administracji i nadzoru odbywa się w sądzie w oparciu o ustaloną przez prezesa sądu, w uzgodnieniu a archiwum państwowym, instrukcję kancelaryjną i oparty jest na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

sprawy z zakresu administracji i nadzoru polega na wpisaniu tej sprawy do „spisu spraw”.

W celu przejrzystej ewidencji pism i dokumentacji sądowej prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne :

  • repertoria,
  • wykazy,
  • kartoteki /zbiory kart/
  • zbiory wokand
  • księgi pomocnicze

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt.

Wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonuje się niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do ich zamieszczenia. Repertoria, wykazy i księgi pomocnicze prowadzi się systemem roczników z numeracją od początku roku. Sprawy nie podlegające wpisaniu do repertorium rejestruje się w wykazach.

Kierownik sekretariatu wydziału prowadzi zbiór wokand w teczkach oddzielnych dla każdego roku kalendarzowego. Ułożone w porządku chronologicznym wokandy przechowywane są przez okres 2 lat.

W postępowaniu wykonawczym określone czynności sądu ewidencjonowane są na kartach zakładanych dla poszczególnych osób, wobec których – zgodnie z treścią orzeczenia – czynności te podlegają wykonaniu. Zbiór założonych kart stanowi kartotekę.

Do ksiąg pomocniczych zalicza się prowadzone przez sekretariaty sądowe kontrolki :

  • wysłanych akt,
  • terminowego sporządzania uzasadnień i załatwiania środków odwoławczych,
  • księgę przechowywanych przedmiotów, do której wpisuje się przedmioty oddane na przechowanie, a których nie można dołączyć do akt sprawy.

Ewidencja spraw z zakresu administracji i nadzoru prowadzona jest w systemie bezdziennikowym – rejestrowym, opartym na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Sprawę rejestruje się w „spisie spraw”. Każdemu „spisowi spraw” odpowiada odrębna „teczka aktowa”, w której znajdują się akta spraw ostatecznie załatwionych. Teczki aktowe przechowuje się we właściwych komórkach przez okres dwóch lat, a następnie przekazuje się do archiwum.

Zasady rejestrowania pism i dokumentacji w sprawach informacji niejawnych regulują odrębne przepisy.

Sprawy rozpoznawane są w sądzie na rozprawach, posiedzeniach jawnych i posiedzeniach niejawnych. O terminie rozpraw i posiedzeń jawnych zainteresowani są powiadamiani za pośrednictwem poczty. Orzeczenia wydawane na posiedzeniach niejawnych są z urzędu doręczane stronom i uczestnikom postępowań sądowych z pouczeniami.

Udostępnienie stronie akt do przejrzenia może nastąpić po wykazaniu przez nią tożsamości.

O udostępnieniu akt sądowych innym osobom nie mającym uprawnień procesowych i o zakresie wykorzystania przez nie tych akt decyduje przewodniczący wydziału.

Rejestry

Aktualnie V Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego nie prowadzi rejestrów ani ewidencji. Akta rejestrowe przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni oraz spółek prawa handlowego są przekazywane sukcesywnie w miarę wpływania wniosków do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS.

Przy Wydziale funkcjonuje Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego, udostępniający dane o obwieszczeniach umieszczonych w MSiG oraz Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dla wydawania formularzy KRS oraz odpisów wyciągów i zaświadczeń KRS.

Podmiot udostępniający informacje : Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba odpowiadająca za wpis : Agnieszka Kłaczkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Krystyna Ciuła
Czas wytworzenia informacji : 2006-11-14
Osoba, która aktualizowała informacje : Ewa Białozor
Data ostatniej aktualizacji : 2009-07-01
Liczba odwiedzin podstrony : 23466

 do góry

  licznik odwiedzin: 336827 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt