powrót

szukaj
      e-Wokanda
      Portal Orzeczeń Sądowych
      Ogłoszenia
      Praca
      Praktyki
      Status prawny
      Organy sądu
      Lista sędziów sądu
      Administracja
      Wydziały
      Kuratorska Służba Sądowa
strona główna   »  Informacje dodatkowe  »  Przedmiot działalności i kompetencje  »  A . A . A
Przedmiot działalności i kompetencje

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu jest sądem powszechnym, sprawującym wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej. Rozstrzyga sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz inne sprawy przekazane do właściwości sądów rejonowych odrębnymi przepisami, z wyjątkiem spraw przekazanych do właściwości sądów okręgowych.

Całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych kieruje przewodniczący wydziału, mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego, w tym m.in. :

 • zaznajamia się z pismami wpływającymi do wydziału i wydaje co do nich odpowiednie zarządzenia,
 • rozdziela pracę między sędziów, przestrzegając właściwego ich obciążenia,
 • wyznacza terminy posiedzeń w poszczególnych sprawach i wydaje wszelkie potrzebne zarządzenia,
 • zapewnia stronom możność przejrzenia akt sprawy,
 • czuwa nad właściwym poziomem orzecznictwa,
 • kontroluje celowość i zasadność odraczania i przerywania posiedzeń oraz czuwa nad biegiem spraw, w których postępowanie trwa zbyt długo,
 • kontroluje prawidłowość i terminowość wykonania orzeczeń,
 • kontroluje pracę biegłych, zwłaszcza w zakresie terminowego sporządzania opinii
 • czuwa nad terminowością sporządzania uzasadnień,
 • zapobiega powstawaniu zaległości, a w razie ich powstania opracowuje plan ich usunięcia i kontroluje wykonanie tego planu,
 • czuwa nad sprawnością, prawidłowością i terminowością pracy sekretariatu wydziału oraz dokładnością sporządzanych zestawień statystycznych, sprawdza księgi i stan prac w sekretariacie co do prawidłowego prowadzenia biurowości oraz należytego biegu spraw i na podstawie wyników kontroli wydaje odpowiednie zarządzenia.

Pracą sekretariatów wydziałów kierują kierownicy sekretariatów, którzy podlegają bezpośrednio przewodniczącemu wydziału i przed nim są odpowiedzialni za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego sekretariatu oraz za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy przez pracowników sekretariatu.

Do obowiązków kierownika sekretariatu w zakresie czynności administracyjnych należy m.in. planowanie i organizacja pracy sekretariatu, bieżące sprawdzanie prawidłowości prowadzenia akt i urządzeń ewidencyjnych w sprawach sądowych oraz kontrolowanie wykonywania innych czynności przez pracowników sekretariatu.

W zakresie czynności sądowych kierownik sekretariatu m.in. przyjmuje wpływające do sekretariatu pisma oraz przedstawia je przewodniczącemu wydziału, przyjmuje interesantów i udziela im niezbędnych informacji, udostępnia – pod swoja kontrolą – akta spraw osobom do tego uprawnionym, wydaje odpisy zaświadczeń oraz innych dokumentów na zarządzenie przewodniczącego wydziału, uwierzytelnia odpisy wydane z akt znajdujących się w sekretariacie jak również przekazanych do archiwum zakładowego, sprawdza czy w wyznaczonej sprawie zostały doręczone wezwania i zawiadomienia, a w wypadku braku dowodu doręczenia lub stwierdzenia, że adresat nie otrzymał przesyłki przedstawia akta przewodniczącemu posiedzenia lub przewodniczącemu wydziału w celu wydania dodatkowych zarządzeń, które zapobiegłyby odroczeniu posiedzenia.

Podmiot udostępniający informacje : Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba odpowiadająca za wpis : Arkadiusz Wisiecki
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Krystyna Ciuła
Czas wytworzenia informacji : 2006-11-14
Osoba, która aktualizowała informacje : Stanisław Świstara
Data ostatniej aktualizacji : 2009-08-12
Liczba odwiedzin podstrony : 5648

 do góry

  licznik odwiedzin: 282096 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt